Iscanu - Cuncursu de poesia "Antoni Piludu" - Editzione n° XXI - Annu 2017 - Poesias premiadas

Cumpletamus sa publicatzione de sas poesias premiadas in su cuncursu iscanesu, in su 2017, cun sas de sa segunda setzione, sas poesias in versos lìberos, e sas de sa setzione nùmeru tres, dedicada a sa poesia o prosa pro sos pitzinnos de iscola.
Bona letura!
(M.G.S.)

S’iscrarea - (Giuseppe Delogu)

Ses tue,

o umil’iscrarea delicada,

ch’in dies solianas

de beranu

fitiana coperis

sas cussorjas predosas

de Barbàgia

d’unu mantu donosu

de cànnidos fiores.

 

Ma canno

a sos primos calores

de s’istiu

t’allizzas e ti moris

derelita coperis

sas campagnas sididas

de istrìziles cannas aturradas.

 

Epuru

es tanno

chi tue generosa

a sar manos espertas

de s’antiga massaja ollollaese

sa matèria prima

in s’abbundàntzia l’oferis in donu

a t’intramar’arcanos

sinnos nadios

d’amor’e d’isperas

pro sos sardos de oje

chi ant galu bisonzu

de su brùnzin’iscioro

balentia. 


Tu mundu… palchì? (Gigi Angeli)

(Avvilguendi “Suor Juanna de la Cruz” – 1648/1695 i lu so’ “disaggradu di la solti…”)

 

Tu “mundu”…  palchì?

(… falzia di la morale)

 

Mi doli e no cumprendu

lu ‘essu tòiu pa punìmmi a un làtu;

o sì no pùru ancòra pissighìmmi

sidd’èu… pa la ciuintùra

no stèndi in cuidàtu

lu mè cuidàtu in tùttu a idda dòcu [?]

o ill’haè cumprèsu

chi la “càpistrìngula”

no è posta a patròna di la ‘jàca

ma è chista chi d’idda sinni sèlvi;

chi a trubbì tèmpu nò n’hagghju manèra

imprièndi passàtu o vinidòri

e solu lu “prisènti” stimu e tràttu

sènza pinsà si nàsci o… sìnni mòri!...

 

No pòi punimmi a un làtu

si “attìlbimentu” dòcu a li me sènsi

e no li sènsi a l’ “attilbimènti”…

o pùru si mi spècchju i lu me còri

piùpprèstu chi lacàllu a specchji angèni;

e bonitài no dìcu a li “timòri”

da tè posti a trubbèa di “libaltài”

 

Pal càntu chista to’ ucchjata tòlta

no pènsu a svacantà a la to’ “laccùna”

la mè’ nuzzenzia trìna i’li maràgni:

si vòi, no solu d’ “ùna”…

l’haggju a ribbì d’umbè di vanitài

chi in vìta a impriàlli

no m’è passatu pà la menti mài.

 

Ma sìgaragghju in lìbaltai no sfèndi

la “ita” illi spànti o ill’elmusùra;

d’iddi, l’incùgna, n’hàggiu a fè cun cùra:

ma pà irrichì la ‘ìta che vinendi

lachèndi la “falzìa” ch’è in to’ “natura”…

 

(Parafrasando “Suor Juana Ines de la Cruz – 1648/1695 – nel suo “rammarico della sorte…”)

 

Tu “mondo”…  perché?

(… ipocrisia della morale)

 

Mi duole e non comprendo

questo tuo mettermi da parte;

se non pure perseguitarmi

quand’io… non in apprensione

per la giovinezza

a lei dedico il mio totale pensiero [?]

o nell’aver capito

che il “cardine”

non è padrone del cancello

ma è questo a servirsene;

che non ho modo d’impastoiare il tempo

impiegando passato ed avvenire

e solo il “presente” stimo e tratto

mai a pensare se nasce o… se muore!...

 

Non puoi mettermi da parte

se do “percezione” ai miei sensi

e non i sensi alle “percezioni”…

o pure se mi specchio nel mio cuore

piuttosto che lasciarlo a specchi altrui;

così come non chiamo bontà le “paure”

da te usate a pastoia di “libertà”…

 

Nonostante questo tuo sguardo torvo

non penso a versare al tuo “trogolo”

la mia grigia innocenza delle tempie:

se vuoi, non solo d’una…

lo colmerò di tante vanità

che a utilizzarle in vita

non mi è passato mai per la mente.

 

Ma in libertà proseguirò, non sbriciolando

la “vita” negli stupori o meraviglie;

d’essi, con cura, ne farò provvista;

ma ad arricchire la vita che precede

nel rifiuto dell’ipocrisia che è nella tua natura.


Sa travessada (Cesare Carta)

Dogna istadi, is cheddas mannas cabànta de is montis

De Cabasusu, sighias de mudas de canis, arestis

Condusias de pastoris de maneras lestras, streuladas,

Iscosciaus asusu de cuaddus arrùbius, bischilliosus.

 

Castiànta sene cunfiantza cussus cavalleris:

Calincunu accinnada unu saludu, siccu.

Dogna brabei sighiat s’àtera, cun sonallas surdas

Chi das distinghiant de is nostas.

 

Moviant is tallus facc’a su Sinnis

Assolau e de sonus calliau; non scerànta

Pasturas friscas e bidris: dus portant’a pasci

In mesu de is linnas e unu mari de stua siccada.

 

Fadiant, impressi, una barraca de crucùri,

In sa carreba, acanta de is funtanas,

Cun lacus po acuai e s’abueu, atu,

Po cadebai margianis e ladronis.

 

Is pastoris, giogadoris abbistus de Murra,

Prontus cun s’arrasoja, cambalis lùchidus,

Untus de seu, bestius de velludu, sa giacheta

Posta de travessu, apicad’a su coddu,

 

Sa conca fichia in su bonetu, de mesura pitia,

Intrànta me is statzus de is festas:

Is fumus de su ‘inu fadiat arranegosus

E illegus furriànt’in gherra su prexeri.

 

Cun su fueddai strintu, sa prepotèntzia,

Fiant mali bistus custus chi s’apoderànt

In domu allena, candu mancu cumprendiaus

Ita fessit s’intrada de is furisteris.

 

Is andadas longas, im pe is arrugas pruinosas,

De is cheddas beliendi, in su mundu, su passu

Ant arrèndiu a sa travessada de is òminis, fui-fui,

Cuaus me is dereturas de is maris in burrasca,

 

Me is arrastus non segurus de is desertus

Ammesturendi limbas, avesus, arratzas,

Intriccendi distinus, car’a orizontis nous

Ponend’avatu sa sorti e crichendi mitzas,

 

Inui studai s’assura; piscai unu pratu de sustentu

Sinnais de dignidadi; bi imfrorì prantas de speras

Po su crasi de is fillus e impinnai panderas

De crescimonia po is pòpulus prus diseredaus.


Uturinos lussurzesos (Davide Milia)

In cussos uturinos serrados,

tristos e aflizidos

non ‘ies una pessona,

no intennes su ‘entu

o sa muida de sas fozas,

ma intennes

su sonu de sa mudesa

tranchìglia e serena

in ue ponner in òrdine

sos pentzamentos

e ‘olare cun sa fantasia.

Cheria esser un’aranzolu

po mi arrampicare in cussos ‘elos,

in sos crucuzones cuados

chena esser ‘idu de nemos

e biver sa vida in cussos uturinos

po poder faeddare cun cussas predas antigas

chi mi contant su passadu issoro.

 
In su 2017, in Iscanu, s'est fata s'ùrtima editzione (sa n. XXI) de su cuncursu de poesia sarda dedicadu a su poete iscanesu Antoni Piludu. Isperamus de fàghere cosa agradèssida publichende sas poesias premiadas, cumintzende dae sas de sa prima setzione, est a nàrrere cussa dedicada a sas poesias in rima.
Bona letura a totus!
(M.G.S.)

Bentu a disora (Angelo Maria Ardu)

Bentu! Puite benis a disòra

e mai bi fus cando t’isetìa

in sas arzolas chi tando faghia

cun su cardu ch’ochiat sa colora?

Che a santu preghendedi a totora,

né sùlidu, né sonu nd’intendia.

 

Bastiat d’aer pro pagu suladu

a nd’ogare sa paza da su ranu,

tue però né forte e né pianu

in sas arzolas ti ses presentadu,

frimmu e debadas so solu abarradu

iseta-iseta cun sa pala in manu.

 

In seros acovados de caldana

chi pretendimis àlidu ‘e friscura,

che manu santa chi ponet drucura

in sa carena nd’apagat sa gana.

M’a bortas moves ària metzana

e pones in dogn’anima tristura

 

s’impetuosu chena frenu mues

giughinde dogni cosa traza-traza,

pesèndelas in bolu che tiaza

pighendechèlas subra de sas nues,

dogn’istidda in su poberu che sues

e nudda lassas, né ranu e né paza.

 

Ma si su contu aìas fatu apena

de sas domos ch’as aer ismuntadu;

cantas barcas in mare as bortuladu

cantos coros de mama as postu in pena?

E sighis imbrutende dogn’iscena

fortzis chena ti nd’esser impudadu.

 

E custa note nde torras, o bentu!

Como prus nudda tenzo d’entulare,

giannas, barcones, podes istrampare

ma deo so siguru in s’aposentu.

Però mi nd’atis semper su trummentu

finas de cussos ch’as fatu penare...

 

Luna giara (Gian Gavino Vasco)

Nàrami, luna giara,

ite paret sa terra dae atesu?

E ite nd’as cumpresu

de s’òmine ch’innoghe vivet, nara…

Ti cumparet abberu

prenu de facultades e de seru?

 

E la ‘ies sa zente

caminande pressosa che fromigas,

sighinde sas istigas

de chie isboidadu l’at sa mente,

in tzitades immensas.

Nàrami, luna giara, ite nde pensas?

 

E de s’òmine pòveru,

in s’arga forrogande po papare,

e chi po sonniare

si chircat a de note unu ricòveru,

in isetu ‘e fortuna.

Nàrami ite nde pensas tue, o luna.

 

De chie est chena ‘essida,

e ca s’ùltima ispera l’est mancande,

isporadu est chircande,

in s’iscontzu murùtulu ‘e sa vida,

unu cabu ‘e su filu.

Ite nde pensas, luna, naramilu.

 

Sos tzocos de sa gherra,

sos ùrulos de pòpulos istracos,

de s’òdiu teracos,

los intendes pigande da’ sa terra?

Non ti ferint su coro

sos lamentos, sas sùplicas insoro?

 

Pòbera luna, tue

ses patinde ‘e su mundu su dolore.

Non bastat su lugore

chi muda e trista betas da incue.

E cun s’ànima istrinta

sa cara a non bortare ses custrinta.

 

 

Fiori di gineltra (Domenico Mela)

Da una gineltra rara

un fiori n’è sbucciaddu,

la grogura m’a incantaddu

che la luna in noti chiara.

 

Si lu bajia dugna ventu

i la ripida cultera,

eddhu pari una bandera

svintulendi bè cuntentu.

 

Pari naddu pa fa spantu

in chissa terra rutìa,

rigalallu già vulìa

in chilta notti d’incantu.

 

L’aggji’ a d’à una culumbeddha

pa pultalli chiltu fiori,

chi m’a fa d’ambasciadori

puru si eddha no faeddha.

 

A chissa macchia m’accoltu

ma truncallu n’aggjiu pena,

pa chist’amor’ in caddena

no lu vogliu vidè moltu.

 

Alpitthaddu aggi lu branu

pa videllu fiuriddu,

n’aggji’assè adduluriddu

si lu seca la me manu.

 

O me bedda criaddura

lu disiggiu meu è mannu

ma no vogliu fatti dannu

p’alligrà la me pintura.

 

Eu ti lagu a beddha vilta

pa signali d’alligrìa

fammi puru cumpagnìa

si la mè giunnadda è trilta.

 

Dì ni passu boni e mali

o me fiori innuzenti,

lu me cori n’è dulenti

che firidda d’un pugnali.

 

Dimmi tu si s’è suffrendi

si la to mamma t’allatta,

si di seddi ti maltratta

t’abbu eu lagrimendi.

 

Da una ginestra rara

un fiore è sbocciato,

il giallor mi ha incantato

che la luna in notte chiara.

 

Se lo bacia ogni vento

nel ripido pendio,

esso sembra una bandiera

svetolando ben contento.

 

Sembra nato per far spanto

in quella terra incolta,

regalarlo avrei voluto

in questa notte d’incanto.

 

Lo darò a una colombella

per portarle questo fiore

mi farà d’ambasciatore

anche se esso non parla.

 

A quella pianta mi avvicino

ma troncarlo mi fa pena,

per quest’amore in catena

non lo voglio vedere morto.

 

Ho atteso la primavera

per vederlo fiorito,

ne sarò addolorato

le so secca la mia mano.

 

O mia bella creatura

il mio desiderio è grande

ma non voglio farle del male

per rallegrar la sua bellezza.

 

Io ti lascio a bellavista

come segno d’allegria

fammi pure compagnia

se la mia giornata è triste.

 

Passo giorni buoni e brutti

o mio fiore innocente,

il mio cuore n’è dolente

che ferita d’un pugnale.

 

Dimmi tu se stai soffrendo

se la tua mamma t’allatta

se di sete ti maltratta

io t’innaffio lacrimando.

 

 


Senz’isperàntzia - (Lorenzo Brandinu)

A un’ala sunt in festa in cojuviu

proant ogni delitzia e dogni gosu

a s’atera un’eventu lutuosu

paret su mundu nde siat finiu.

 

Volat bianca s’isposa

in sedas e ‘ilos de oro

iscura de veste e de coro

viuda in s’ora penosa

 

cantat s’isposa ridente

totus a inghìriu cuntentos

cumbidat dogni parente

setia pianghet viuda

a disisperu e lamentos

totus inghìriu a sa muda

 

totus abratzant s’isposa

torrant dae campusantu

cantant in rima e in prosa

sunt a sa muda in piantu

brindant sos commensales

tenet nieddu s’isciallu

donos d’argentu e corallu

oras chi parent pugnales

chin su maridu orgogliosa

liza in sa vedovàntzia

bella pimpante briosa

sola, sentz’isperàntzia.

 

Fremet d’amore e disizu

mandat suspiros d’ispera

retzit fiores de lizu

puntas d’ispina e dolores

mossas de cane in s’aera

lacrimas bundant in chizu.

 

Pesas sa vida che unu balzellu

o mundu chi non tenes piedade

intras in gianna sa felicidade

e prestu nde la ‘ogas in portellu.

 


Su cantu de mama (Francesco Frau)

Bella fit cussa ‘oghe! Un’incantu

a intender cantande a mama mia!

Ite mannu cunsol’it’allerghia

m’atiat intr’e coro cussu cantu:

 

Ocannu su niàdu

ch’at ispèrdiu sos frores

po cussu sos arbòres

frùture no ant dadu

 

Colande in cussa pratza

cun sa jaga tambada

sa zente abberelada

iscramaiat “arratza!”

 

Cussas matas frorias

bellas de ònnia colore

prantadas cun amore

cun amor’acudias

 

Como nos zat tristura

a ddas bier sicadas

tot’in terra fuliadas

e prenas d’amargura”…

 

A passu passu ti che ses andada

subr’e su Chelu, mam’a riposare

sighi, ti prego, semper a cantare

cun cudda ‘oghe dulch’e delicada

 

Canta! Sigh’a cantare mama mia

ca si dd’intendo in dies de tristura

cussu cantu de menzus ermosura

m’allebiat in su coro s’orfania.