16.10.20

Poesias premiadas in su cuncursu de Iscanu (Poesia in versos lìberos e poesia pro sos pitzinnos de iscola)


Cumpletamus sa publicatzione de sas poesias premiadas in s'ùrtimu cuncursu de poesia fatu in Iscanu in su 2017. Podides lèghere sas poesias premiadas in sas setziones II e III (poesia in versos lìberos e poesia o prosa pro sos pitzinnos de iscola). Las podides agatare a manu manca de custu blog, in sa pàgina chi lis amus dedicadu. Bona letura!

(M.G.S.) 

14.10.20

Poesias premiadas in su cuncursu de Iscanu (Poesia in rima)


Isperamus de fàghere cosa agradèssida publichende sas poesias premiadas in s'ùrtima editzione de su cuncursu chi s'est fatu in Iscanu in su 2017 e chi est lòmpidu a s'editzione n. XXI. Cumintzamus dae sas de sa prima setzione, est a nàrrere cussa dedicada a sas poesias in rima. Las podides agatare a manu manca de custu blog, in sa pàgina chi lis amus dedicadu. Bona letura!

(M.G.S.)

12.10.20

Su cuncursu "Antoni Piludu" de Iscanu


Una manera bella pro mantènnere sa limba, sa cultura, s'identidade de una terra est sena dùbbiu cussa de regòllere ammentos de vida e sentidos in poesia. E a custa cosa in Iscanu b'ant pensadu paritzos annos a como cando, in su 1984, ant tentu s'idea de fàghere nàschere su primu cuncursu de poesia in limba sarda (unu de sos primos in Sardigna) dedicadu a unu poete iscanesu, Antoni Piludu, chi dae pitzinnu s'est semper diletadu a improvisare versos e a disputare garas poèticas in sas biddas de Sardigna, cunfrontende.si cun poetes comente s'amigu Pitanu Morette de Tresnuraghes. Si sunt fatas 21 editziones de custu cuncursu, s'ùrtima in su 2017. Custas sas poesias premiadas:


Setzione I – POESIA IN RIMA 

 

1. Ardu Angelo Maria (Frussio)  Bentu a disora

 

2. Vasco Gian Gavino  (Bortigale) – Luna giara


Ex Aequo

3. Mela Domenico (Casteddu Sardu) – Fiori di gineltra

 

3. Brandinu Lorenzo (Cinisello Balsamo) – Senz’isperàntzia

Mentzione de onore

                                    Frau Francesco (Sèdilo) – Su cantu de mama

 

Setzione II – POESIA IN VERSOS LÌBEROS 

 

1. Delogu Giuseppe (Nùgoro) – S’iscrarea

 

2. Angeli Gigi (Lu Palau) – Tu “mundu”… palchì?

 

3. Carta Cesare (Crabas) – Sa travessada

 Setzione III – POESIA O PROSA PRO SOS PITZINNOS DE ISCOLA 

 

1. Milia Davide (Santu Lussurzu) – Uturinos lussurzesos

Pro sa setzione III sa giuria, in prus de su primu prèmiu, at dadu unu ricordo a totu sos pitzinnos chi ant partetzipadu, pro s’impignu chi ant postu a poetare in limba sarda.

(M.G.S.)

 


3.10.20

Poesias premiadas in su cuncursu de Frussio - (Mentziones e prèmios ispetziales)


Cumpletamus sa publicatzione de sas poesias premiadas in s'ùrtimu cuncursu chi s'est fatu in Frussio in su 2019. A manu manca de custu blog, in sa pàgina chi lis amus dedicadu, podides lèghere sas poesias chi ant otentu mentziones de onore e prèmios ispetziales. 
Bona letura a totus! 
(M.G.S.)