12.10.20

Su cuncursu "Antoni Piludu" de Iscanu


Una manera bella pro mantènnere sa limba, sa cultura, s'identidade de una terra est sena dùbbiu cussa de regòllere ammentos de vida e sentidos in poesia. E a custa cosa in Iscanu b'ant pensadu paritzos annos a como cando, in su 1984, ant tentu s'idea de fàghere nàschere su primu cuncursu de poesia in limba sarda (unu de sos primos in Sardigna) dedicadu a unu poete iscanesu, Antoni Piludu, chi dae pitzinnu s'est semper diletadu a improvisare versos e a disputare garas poèticas in sas biddas de Sardigna, cunfrontende.si cun poetes comente s'amigu Pitanu Morette de Tresnuraghes. Si sunt fatas 21 editziones de custu cuncursu, s'ùrtima in su 2017. Custas sas poesias premiadas:


Setzione I – POESIA IN RIMA 

 

1. Ardu Angelo Maria (Frussio)  Bentu a disora

 

2. Vasco Gian Gavino  (Bortigale) – Luna giara


Ex Aequo

3. Mela Domenico (Casteddu Sardu) – Fiori di gineltra

 

3. Brandinu Lorenzo (Cinisello Balsamo) – Senz’isperàntzia

Mentzione de onore

                                    Frau Francesco (Sèdilo) – Su cantu de mama

 

Setzione II – POESIA IN VERSOS LÌBEROS 

 

1. Delogu Giuseppe (Nùgoro) – S’iscrarea

 

2. Angeli Gigi (Lu Palau) – Tu “mundu”… palchì?

 

3. Carta Cesare (Crabas) – Sa travessada

 Setzione III – POESIA O PROSA PRO SOS PITZINNOS DE ISCOLA 

 

1. Milia Davide (Santu Lussurzu) – Uturinos lussurzesos

Pro sa setzione III sa giuria, in prus de su primu prèmiu, at dadu unu ricordo a totu sos pitzinnos chi ant partetzipadu, pro s’impignu chi ant postu a poetare in limba sarda.

(M.G.S.)