22.6.20

Su situ de Luigi Ladu

Dae una bintina de annos sos poetes e apassionados de limba e cultura sarda, tenent un'importante puntu de riferimentu chi est su situ culturale e informativu de Luigi Ladu, iscritore e publitzista mamujadinu ma dae paritzos annos residente in Bolòtzana. Su situ, agiornadu costantemente e bene cuncordadu, est un'archìviu de importu mannu in ue si bi podent agatare prus de 3000 poesias in limba sarda de unos 350 poetes, de eris e de oe, e fintzas poesias in italianu. De sos poetes bi sunt puru sas biografias e sas fotografias. In prus b'at contos e totu sas novas agiornadas in contu de cuncursos de poesia e literàrios, e novas culturales chi pertocant sas biddas de Sardigna. Dat puru unu servìtziu de utilidade cun collegamentos a link istitutzionales e a sos duos printzipales giornales de Sardigna. 
Duncas un'òpera bella e ùtile meda chi sarvat e difendet cultura e informatzione. 
Chie cheret visitare su situ podet intrare in su collegamentu chi amus postu a manu dereta.
(M.G.S.)